تعمیر سیلندر کمپرسور

  • Home
  • /
  • تعمیر سیلندر کمپرسور

تعمیر سیلندر کمپرسور سی ان جی :

 

سیلندرها و صحت ابعادی آنها نقش تعیین کننده ای در عملکرد کمپرسورهای سی ان جی بر عهده دارند .

عملیات فشرده سازی و کم و کیف این عملیات ، میزان حرارت ایجاد شده در سیلندر همه و همه

بیستگی به کیفیت سطح یا به عبارت دیگر کیفیت و صحت ابعادی قطر داخل سیلندر دارد.

سیلندر ها بسته به فشار کاری به دو دسته تقسیم مشوند:

سیلندرهای فشار پایین یا LP

سیلندرهای فشار بالا یا HP

تعمیر سیلندر کمپرسورهای سی ان جی یکی از خدمات اصلی در

این مجموعه می باشد .

تعمیر سیلندر کمپرسور سی ان جی

معایب سیلندرها :

 

عیوب بوجود آمده در سیلندر کمپرسورهای سی ان جی که باعث الزام در

تعمیر آنها میشود موارد زیادی هستند : 

 

سایش وخوردگی قطر داخل سیلندر کمپرسور سی ان جی:

به مرور زمان بدلیل حرکات رفت و برگشتی پیستون، سیلندر دچار خوردگی

و سایش در قسمت کورس پیستون خواهد شد

و این خوردگی باعث عدم آب بندی بهینه رینگها با سطح داخلی سیلندر خواهند شد .

در کمپرسورهای سی ان جی چنانچه این اتفاق حادث شود افت فشار آن مرحله کمپرسور

محتمل است و همچنین داغ شدن سیلندر یا گاز در مرحله مورد نظر نیز معمولا اتفاق خواهد افتاد .

 

روشهای بازسازی سیلندر کمپرسور سی ان جی :

الف : متال اسپری : در خوردگیهای نسبتا زیاد

ب :