تعمیر سیلندر کمپرسور

  • Home
  • /
  • تعمیر سیلندر کمپرسور

تعمیر سیلندر کمپرسور سی ان جی :

سیلندرها نقش تعیین کننده ای در سیستم های کمپرسور سی ان جی بر عهده دارند .

عملیات فشرده سازی و کم و کیف این عملیات ، میزان حرارت ایجاد شده در سیلندر همه و همه

بیستگی به کیفیت سطح یا به عبارت دیگر کیفیت قطر داخل سیلندر دارد.

سیلندر ها بسته به فشار کاری به دو دسته تقسیم مشوند:

سیلندرهای فشار پایین یا LP

سیلندرهای فشار بالا یا HP

تعمیر سیلندر کمپرسور سی ان جی

تعمیر سیلندر کمپرسور سی ان جی   –  معایب سیلندرها :

عیوب بوجود آمده در سیلندرهای کمپرسورهای سی ان جی که باعث الزام در

تعمیر سیلندر کمپرسور میشود باهم معمولا متفاوت هستند .

سایش وخوردگی داخل سیلندر :

به مرور زمان بدلیل حرکات رفت و برگشتی پیستون، سیلندر دچار خوردگی

و سایش در قسمت کورس پیستون خواهد شد

و این خوردگی باعث عدم آب بندی بهینه رینگها با سطح داخلی سیلندر خواهند شد .

در کمپرسورهای سی ان جی چنانچه این اتفاق حادث شود افت فشار آن مرحله کمپرسور

محتمل است و همچنین داغ شدن سیلندر یا گاز در مرحله مورد نظر نیز معمولا اتفاق خواهد افتاد .

روشهای بازسازی :

الف : متال اسپری : در خوردگیهای نسبتا زیاد

ب : کروم سخت : در خوردگیهای زیر 1 میلیمتر

ج : در موارد خیلی خاص از روش بوش گذاری مطمئن استفاده خواهیم کرد .

تعمیر سیلندر کمپرسور سی ان جی

نقاط نشان داده شده در تصویر بالا ، مستعد بروز ترک در کمپرسورهای سی ان جی می باشند .

هرچند بیشتر ترک در مراحل HP یا فشار بالا بروز میکند

اما بروز ترک در سیلندرهای LP یک کمپرسور نیز دیده شده است .

مراحل بازسازی :

ابتدا توسط سیستم های نوری یا بلاستینگ ، ترک یابی به درستی انجام میشود و تمامی

محلهای بروز ترک مشخص میگردند .سپس توسط پروسه های جوش ،

متالایز و . . .  نسبت به پر کردن ترک اقدام میشود.

لازم به ذکر است که قبل از پروسه جوش و متالایزینگ ،

ابتدا سطح از نظر فیزیکی کاملا آماده سازی میشود